side-A Media

side-A Media

オンラインスタジオの運営や、
指導者養成講座(RYT200・RYT300)、
ヨガのスキルアップ講座、ワークショップ、
などを定期的に開催